Menu
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 09:46

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2563

วันนี้(30 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ(กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการฯ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ปกติ จากนั้นคลังจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอำนาจเจริญ (GPP) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เมษายน 2563 และพิจารณาหาข้อสรุปการพัฒนาตลาดถนนคนเดินบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ, ความคืบหน้าของการแก้ไขปรับปรุงออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง การแก้ไขผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงการพิจารณาโครงการ/แผนงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ โดยเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางถนนเชื่อมโยงอำเภอเสนางคนิคมไปอำเภอชานุมาน และการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ เกี่ยวกับการพัฒนาห้วยแก้วแมง โดยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ด้านการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงเทศกาลยักษ์คุ การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด ตามแก่งต่างๆ ในแม่น้ำโขง การท่องเที่ยวสองฝั่งโขง และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป


**********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 3 times