Menu
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 09:13

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 7 ตำบล 75 หมู่บ้าน จำนวน 260 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*****************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 26 times