Menu
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 09:08

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2563 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบงบประมาณ ที่คณะกรรมการบูรณการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณทั้งสิ้น 276,025,880 บาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 12 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 98,511,600 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณจำนวน 141,263,800 บาท โดยประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เฉพาะงบดำเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ถูกปรับลดลงซึ่งต่ำกว่ากรอบงบประมาณ 154,374,300 บาท
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการแบบย่อ (Project Brief) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ต่อไป

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 9 times