Menu
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563 11:19

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ในการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ และให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินกระบวนการให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 14 times