Menu
วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565 09:43

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานมันโชคฮวดเฮง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พลตำรวจตรีประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน โดยมี พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ
ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียนชาย -หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล มะม่วงมหาชนก และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านชาย -หญิง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระกระแสรับสั่ง ทรงทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันละอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน ในการทำมุ้งลวด ตะกร้าพลาสติกสาน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง ทอดพระเนตรกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 กลุ่ม เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มปิติ ให้กับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมตั้งอยู่บ้านห้วยฆ้อง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งอำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนั้นที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากอำเภอ ประมาณ 28 กิโลเมตร เดิมเด็กนักเรียนในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮน้อย ซึ่งระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 6 กิโลเมตร การสัญจรไปมาลำบากมากตลอดจนแนวทางก็เป็นป่าทึบไม่ปลอดภัย ราษฎรในหมู่บ้านจึงร้องขอไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๓ ในขณะนั้น จึงมีหนังสือขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้องไปยัง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2529 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนและสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
************************************************************************สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 245 times