Menu
วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2565 16:54

อำนาจเจริญจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565

อำนาจเจริญจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูมงคลวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพมงคลและเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีในครั้งนี้
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
สำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

Read 386 times