Menu
วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 11:06

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแผนงานและมาตรการในการบริหารจัดการชยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ได้แจ้งถึงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” รายงานสภาพปัญหาสถานที่ฝังกลับขยะมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญและเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แบบเตาเผาขยะในครัวเรือนและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเตาเผาขยะ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะได้ทั้งขนาดครัวเรือนและขนาดชุมชน โดยใช้กระบวนการเผาไหม้ 2 ครั้ง ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์จึงไม่มีควัน และมีระบบม่านไอน้ำดักฝุ่นละอองและดูดซับก๊าซพิษก่อนปล่อยออกภายนอก จึงเป็นเตาเผาขยะที่ลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้การบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 0 times