Menu
วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 15:01

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3

วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ นายอำเภอ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด
ตามที่รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน 12 วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายจำนวน 500 คน
ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล 2.พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในภัยพิบัติของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง 3.แนะแนวการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป การฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส ผ่านกรมการปกครอง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด โรงเรียนอำนาจเจริญ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 49 times