Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:45

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อระดมความเห็นแนวทางการดำเนินโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสำรวจข้อมูลและสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลความยากจนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยออกแบบกลไกกระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคนยากจนและหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับครัวเรือนและการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการสอบทานข้อมูลคนจนและการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเลือกพื้นที่การจัดทำโครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และการบูรณาการข้อเสนอของโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญเข้ากับยุทธศาสตร์อำนาจเจริญต่อไป


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 99 times