Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:42

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
      ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้นรางวัล คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข จึงได้กำหนด 10 Flagships for DOPA Excellence 2020 โดยได้กำหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพื้นฐานการพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน
    จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก ซึ่งมีหมู่บ้านที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ บ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน จะดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประกาศผลให้ทราบต่อไป 

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 122 times