Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:37

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น.ที่โรงพยาบาลพนา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือ เป็นวันอานันทมหิดล  จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของปะชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลพนาให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ยังคงมีผู้ติดเชื้อ การทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมในวันนี้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไป


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 81 times