Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:34

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่1/2563

     วันนี้(9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบูรณาการแผนงานและความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
     ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบภัยที่เกิดขึ้น มี 9 ภัย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และในครั้งนี้กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญรับผิดชอบ ภัยคุกคามสถาบันหลัก ภัยคุกคามการก่อการร้ายและภัยข้ามชาติ รวมทั้งภัยคุกคามการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ส่วนภัยคุมคามด้านยาเสพติด ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามการลักลอบเข้าเมือง ตม.จังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามด้านสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ และภัยคุกคามด้านการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อการรวบรวมข้อมูลสรุปภัยคุกคามแต่ละด้านได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 13 times