Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:32

รประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เข้าประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
    โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูล สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคนจน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เกณฑ์วัดความยากจน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ จากฐานข้อมูล TPMAP จังหวัดอำนาจเจริญ มีคนยากจน จำนวน 1,802 คน ซึ่งผู้ดำเนินโครงการจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

Read 5 times