Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 09:28

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)ครั้งที่ 5/2563

 วันนี้ (8 มิถุนายน 2563 ) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
  การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กับโครงการ/แผนงาน ที่ทุกภาคส่วนงานได้นำเสนอ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการที่ผ่านความเห็นชอบการประชุม ก.บ.จ.อจ.ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นการเสนอแผนงานโครงการเบื้องต้น (Project Brief)ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงการพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต จัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
      ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณา แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตามภารกิจ รัฐวิสาหกิจ/กรม หน่วยงานของรัฐ(Funcion)ประกอบด้วย แผนงานโครงการ ของหน่วยงานตามภารกิจ รัฐวิสาหกิจ กรม หน่วยงานของรัฐ (Function) รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 348,015,000 บาท  แผนงานโครงการ ของหน่วยงานตามภารกิจ รัฐวิสาหกิจ กรม หน่วยงานของรัฐ (เสนอผ่านงบจังหวัด) รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ เป็นเงิน 1,148,398,282 บาท   แผนงาน โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งสิ้น 820 โครงการ เป็นเงิน 1,414,036,629 บาท   นอกจากนี้ยังมีแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ เป็นเงิน 949,234,492 บาท โดยฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการ สรุปรวมรวบข้อมูล แผนงาน/โครงการ ของจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป  


************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 37 times