Menu
วันพุธ, 08 กันยายน 2564 16:46

จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านกาชาดสร้างสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่บ้านสนามชัย ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส คือ ครอบครัวนายทัน ลาภารัตน์ อายุ 79 อาศัยอยู่กับภรรยา นางเลียบ ลาภารัตน์ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 8 บ้านสนามชัย ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาของสังคม และได้ตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็น บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณี ที่ตกอยู่ในสถานะ ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลได้นานที่สุด จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดสร้างสุข ขึ้นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ก่อสร้างจำนวน 4 หลัง และซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน 4 หลัง รวม 8 หลัง ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่เกินหลังละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

******************************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 71 times