Menu
วันพุธ, 08 กันยายน 2564 16:45

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อ แสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณห้องประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุม ราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบ ธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของ ชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการมอบธงฟ้า และป้ายหมู่บ้านเข้มแข็งไปแล้ว 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน เป็นเป้าหมายนำร่อง และได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในวันนี้ ได้มอบธงฟ้า 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน โดย อำเภอปทุมราชวงศา เป็นหมู่บ้าน และตำบลแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบลอื่น ซึ่งระดับความเข้มแข็ง ของตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ทางอำเภอปทุมราชวงศา จะมีการประเมินเป็นระยะทุกเดือน ต่อไป


**********************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 43 times