Menu
วันพุธ, 08 กันยายน 2564 16:45

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
สำหรับกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งหมด 8 รุ่น โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละและทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็น
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทยมีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมต่อไป

***********************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 20 times