Menu
วันพุธ, 08 กันยายน 2564 16:44

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)/จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566 พร้อมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนฯจากทุกภาคส่วน

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมประชุมด้วย โดยมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ เป็นกรอบการดำเนินงานจัดทำแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงในทุกพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 จัดส่งให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 (คำของบประมาณ) จัดส่งให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ "เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางการค้า" โดยมี (ร่าง) ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1.การส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.การพัฒนาคน หมู่บ้านชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการและสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ และ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน โดยมี (ร่าง) ตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้แก่ 1.ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 2570 2.ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี 3.พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570 4.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 500 ไร่/ปี และ 5. เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี

*********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 48 times