Menu
วันพุธ, 01 กันยายน 2564 11:46

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอเสนางคนิคม ผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน เป็นอำเภอ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกตำบล ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบล อำเภออื่น ต่อไป

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 66 times