Menu
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 17:27

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่าง ๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่น บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี การฉีดวัคซีนให้สัตว์ การแนะนำอาชีพ การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมานำเสนอและปัญหาต่าง ๆ ตามที่มีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 25 times