Menu
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 17:25

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนเตือนระวังรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ทั้งนี้ได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จำนวน 50 ครัวเรือน โดยมี นายอาคม กินาวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล และบริการฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,558 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 14 times