Menu
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 16:57

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยมี นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ ๑๒ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ๘ ประเด็นนโยบายสำคัญ ได้แก่
๑.การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒.การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วย โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล , โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน)
๓.การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คชท.)
๔.การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๕.การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๖.การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗.การพัฒนาเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
และ ๘.การขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


***********************************

Read 9 times