Menu
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 17:51

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ (19 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 แก่ผู้นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 7 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 8,000 บาท มอบให้กับผู้นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับพัฒนาการอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ
ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้นำเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งด้านการสมทบทุนช่วยเหลือการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือความเดือดร้อนต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็นกองทุนที่รวมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 300 หมู่บ้าน/ชุมชน


********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 15 times