Menu
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563 14:23

รายการนานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 3 มิถุนายน 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ”ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เปิดเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
# ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าที่อาคาร สำนักงาน ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท.ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วง สีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งประดับไฟส่องสว่างอาคารสำนักงาน และถนนสายสำคัญ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณอาคารสำนักงานที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 และจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย เวลา 08.00 น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 10.00 น.กิรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต่อด้วยร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สระหนองเม็ก สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เวลา 14.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหารวัดบ้านเก่าบ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ พระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 6,365,473 ราย เสียชีวิต 377,404 ราย อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา บราซิล รัฐเซีย สเปน ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,083 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,966 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 59 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 16,286 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 1,769 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 14,517 ราย
# ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) อาทิ การห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-03.00 ของวันรุ่งขึ้นผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 การผ่อนคลายในดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเปิดได้ถึง 21.00 น.และทุกกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดไว้ ทั้งการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งการสแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ เช็คอิน และเมื่ออกจากร้านค้าสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อเช็คเอาท์ออก หรือบันทึกการเข้า-ออกร้านค้าต่างๆ ซึ่งต้องจัดให้มี
#เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ.2563 แบ่งเป็น 1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วงเงิน 45,000 ล้านบาท 2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วงเงิน 555,000 ล้านบาท 3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วงเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นส่งให้จังหวัดพิจารณาในการประชุม ก.บ.จ.ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563


*****************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

Read 32 times