Menu
วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2564 09:15

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ 3 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด ชุดที่ 3 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม ได้รายงานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานบูรณาการกันทุกภาคส่วน ลดขั้นตอน ลดช่องทาง เพิ่มการประสานงาน ตอบสนองให้เร็ว ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามขั้นตอนที่กำหนด


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 92 times