Menu
วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 15:40

อำนาจเจริญส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติบนเกาะจิตกูฏสร้างความร่มรื่นบนเกาะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2564 ) ที่ เกาะจิตกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีปบุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกป่าเนื่องในววันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆ อีกมาก
โดยในวันนี้มีการนำต้นไม้มาปลูกบนพื้นที่เกาะจิตรกูฏเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับสภาพเกาะให้มีความร่มรื่น ซึ่งเกาะจิตรกูฏเป็นเกาะที่มีความสำคัญของคนอำนาจเจริญเพราะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ได้รับการอัญเชิญไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีปราสาทเทวาลัยสามหลังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธสมปรารถนา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระแม่ปารมิตาเทวี ซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาให้เกาะจิตรกูฏเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ

Read 71 times