Menu
วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 15:36

พุทธศาสนิกชนชาวอำนาจเจริญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันสำคัญสากลของโลก

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2564) ที่ วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 โดยมีพระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมแสดงธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ วัดสำราญนิเวศ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติในวันสำคัญดังกล่าว
คำว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจ็ด) “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกันทั้ง 3 คราว (แต่ต่างปีกัน) ได้แก่ 1. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ : เจ้าชายสิทธัตถะ “ประสูติ” ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี 2. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา : เจ้าชายสิทธัตถะ “ตรัสรู้” เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี 3. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง : พระองค์ประกาศพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ออกไปเป็นเวลา 45 ปี เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา จึงเสด็จ “ดับขันธปรินิพพาน” ในวันอังคาร ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยทุกภาคส่วนและชาวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงาม ด้วยการร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาและถือศีลปฏิบัติธรรม ภายไต้มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

Read 56 times