Menu
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563 16:25

คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.30 น.ที่อาคาร 65 ปี พระราชปรีชาญาณมุนี วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในครั้งนี้
ด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงมีพระบัญชาโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด
ทั้งนี้ เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของ แต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 15 times