Menu
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 15:16

อำนาจเจริญจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง และประเทศชาติ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 17.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองประเทศไทย ขับไล่โรคร้ายโควิด-19 ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะสงฆ์ แม่ชี หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ภายไต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) อย่างเคร่งครัด
ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดพิธีอัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับให้ทุกวัดปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยขอความร่วมมือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ปกครองคณะสงฆ์ ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วย ซึ่งในสมัยพุทธกาลการระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้น

Read 105 times