Menu
วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 16:47

อำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพและเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับประชาชน

วันนี้ (29 เมษายน 2564) ที่ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแม่งาน
สำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอำนาจเจริญระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยองค์ประกอบในการดำเนินงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการผลิตเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ พฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ เฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผ่านการสื่อสารสาธารณะ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นแผนพัฒนาที่กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

 

Read 36 times