Menu
วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 11:11

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน แพร่ระบาดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 จำนวน 179 หมู่บ้าน ซึ่งร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา และยังมีกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ
จากนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดเตรียมการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ก) ตามนโยบายการฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชน 9 ขั้นตอน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาเจริญ กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 80 คน และยังได้เตรียมการกำหนดการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่นที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2563 ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบำบัด 100 คน รุ่นที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563 และ รุ่นที่ 5/2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล และพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง รวมทั้งสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนเป็นคนดีสังคม

********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 13 times