Menu
วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 20:56

จังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 โดยกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำการดูแลประชาชนและให้เศรษฐกิจเดินได้

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2563) เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการอื่น ๆ ที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานหลังจากการผ่อนคลายระยะ 1 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีกลุ่มผู้ฝ่าฝืน 2-3 กลุ่ม ดังนั้น ทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา จึงต้องอยู่กับโรคนี้อยู่อีกระยะหนึ่ง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องสุขอนามัยของประชาชนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินเพื่อดำรงชีพได้ และเตรียมพร้อมวางมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ นอกจากนั้น ในส่วนของราชการต้องทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลการให้และการรับสิ่งของบริจาคของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อสั่งการเชิงนโยบาย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความสับสนของประชาชน และมาตรการที่ยังต้องดำรงการปฏิบัติ เช่น การงดหรือชะลอการเดินทาง เว้นแต่จะมีความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและกาจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบปัญหาการปฏิบัติให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับ ศบค. ต่อไป
จากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งได้กำชับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) และแนวทางการปฏิบัติในการส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
สุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดต้องสร้างความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุขพื้นฐาน คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่ในที่แออัด และลดการเคลื่อนที่ ถ้าทุกคน ทุกส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ เราจะก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในเร็ววัน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ซักซ้อมการออกประกาศการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือกับชาวจ้งหวัดอำนาจเจริญ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชาวอำนาจเจริญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 42 times