Menu
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 16:30

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

วันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตร ทั้งด้านพืช สัตว์ประมง ดินและน้ำ ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาทางด้านการเกษตร สามารถเข้ามารับบริการได้อย่างทั่วถึงในคราวเดียวกัน ตลอดจน การแจกพันธุ์พืช สัตว์น้ำ การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์น้ำโดยมีส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ว่า เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพดี จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ และกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ดี เด่น ดัง ของอำเภอให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

 

Read 12 times