Menu
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 10:25

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 22 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 09.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆและประชาชนในพื้นที่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเข้าประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังในครั้งนี้
การวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดเป็นการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อที่จะใช้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ในการดำเนินการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 1 และประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 การประชุมกลุ่มย่อยระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และการประชุมกลุ่มอำเภอไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
สำหรับการจัดประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ร่างผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ จากภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆและประชาชนในพื้นที่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ไปเป็นกรอบแนวทางในการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยโดยในช่วงเช้าเป็นกลุ่มเมืองศูนย์กลางหลักจังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วย 4 อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ อำเภอหัวตะพานและอำเภอพนา และภาคบ่ายเป็นกลุ่มเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรและโลจิสติกส์การค้าชายแดนประกอบด้วย 3 อำเภอได้แก่อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางคนิคมและอำเภอปทุมราชวงศา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

Read 9 times