Menu
วันอาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2563 11:34

จังหวัดอำนาจเจริญจัดทีม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยชุดประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมในพิธี
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบันได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการผ่อนคลายในการดำเนินการและทำกิจกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 6 กิจกรรมได้
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการปล่อยชุดประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนัก และให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จัดหน่วยประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 จุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในมาตรการดังกล่าว ในการจัดระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจัดให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจมีคำสั่งปิด หากไม่มีการปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สร้างการรับรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

***********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 49 times