Menu
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 10:08

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมสภากาแฟเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. ที่ลานสันติไมตรี ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือข้อราชการแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่การประสานงานและบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้วย
จากนั้นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


*************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 15 times