Menu
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 10:00

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชนแก่ผู้เข้าอบรมด้วย ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ รวมทั้งสิ้น 60 คน การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ให้สามารถดำเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายบริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนที่มาพักในโรงแรมเป็นอย่างมาก


**********************
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

Read 8 times