Menu
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:53

พ่อเมืองอำนาจเจริญปลูกผักสวนครัวภายในจวนไว้ประกอบอาหารเพื่อลดรายจ่ายเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนนำไปปฏิบัติ

วันนี้ ( 19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 16.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯอำเภอเมือง ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ที่ แปลงผักภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ โดยการนำพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านปลูกผักสวนครัวสร้างอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ โควิด 19 นี้
กรมพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งพาตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปขับเคลื่อน รณรงค์ ตามกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวที่แปลงผักและให้อาหารปลาในสระ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้โชว์ฝีมือทอดแหจับปลาและควงคู่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญเก็บผักสวนครัวภายในจวน มาปรุงอาหารในเมนูปลานิลผัดคึ้นฉ่าย แจกจ่ายผู้มาร่วมกิจกรรมได้ชิม


*********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 8 times