Menu
วันอาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2563 11:26

จังหวัดอำนาจเจริญปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยรถประชาสัมพันธ์ และชุดประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมี นายสุเวช ทรงอยู่สุข รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบันได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการผ่อนคลายในการดำเนินการและทำกิจกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตใน 6 กิจกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการปล่อยรถประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดชุดประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนัก และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 สาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในมาตรการดังกล่าว ในการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจัดให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการเฉพาะราย หากไม่มีการปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 64 times