Menu
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 16:30

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนร่วมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่ง ประกาศของจังหวัดอำนาจเจริญยังมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันส่งและให้กำลังใจรถประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ ตามที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) โดยนายกรัฐมนตรีตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีประกาศ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 1) และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4)โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และให้ถือว่าคำสั่ง ประกาศ ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้สั่งไว้ก่อนนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งส่งผลให้ คำสั่งและประกาศของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 804/2563 ลว 16 เมษายน พ.ศ.2563 ตามที่สั่งการ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป โดยขอให้อำเภอดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีคำสั่ง หรือประกาศเป็นอย่างอื่น พร้อมแจ้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ ในประเทศไทย ณ วันที่ 1พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 6 คน รวมติดเชื้อ 2,960 คน รักษาหาย 2,719 คน ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อ 2 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว ส่วนเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ รวม 11,426 คน พ้นระยะกักตัว 14 วัน 9,397 คน กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 2,029 คน เข้าข่ายสงสัย (PUI) 32 คน


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหสัดอำนาจเจริญ

Read 111 times