Menu
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 09:51

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
วาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยปรุงอาหารบริการลูกค้า จำนวน 25 ร้านค้า จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกๆคน วางตัวเป็นกลางทางการทางการเมือง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และได้แจ้งมติ คณะรัฐมนตรีมีมติการดำเนินงานของส่วนราชการใดๆที่ก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืชแห่งชาติ ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการขออนุญาตภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นี้จะได้ดำเนินการนิรโทษกรรมหรือการขออนุญาตให้ถูกต้อง และในปีนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันชาติไทย โดยรัชกาลที่ 10 จะเสด็จออกมหาสมาคม เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ จะทำพิธีตักบาตรในตอนเช้า ณ บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จากนั้นได้แจ้งถึงการดำเนินการตามกฎหมายหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการชุมนุมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้มาชุมชุม
จากนั้นสรุปสาระสำคัญที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการเบิกจ่าย ภาพรวม ได้รับงบประมาณ 1,169.97 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 133.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 อยู่ในลำดับที่ 32 ของประเทศ จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดต่อกัน จำนวน 237 วัน จากนั้นเป็นการรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะทำการ Kick off อำนาจเจริญเมืองสะอาด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ เน้นการนำนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด ในการรักษาความสะอาด ลดและคัดแยกขยะ และในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้ง ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม ณ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา บ้านหนองแมงดา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2563 โดยมีหน่วยงานต่าง สรุปผลการดำเนินงานด้าน อาทิ ด้านสถานการด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านการจัดระเบียบสถานประกอบการกิจการร้านเกม การจัดการระเบียบรถสาธารณะ และการเกิดอุบติทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น

 

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 21 times