Menu
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 09:47

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 11 times