Menu
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 13:50

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้การขยายงานบริการเพิ่มอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการและการเจ็บป่วยของประชาชน บุคลากรทางการพยาบาลจะต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านบริหาร วิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์การบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นการบรรยายให้ความรู้แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 49 คน*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 21 times