Menu
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 11:35

อำนาจเจริญร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการ พร้อมด้วยเกษตรกร ครู นักเรียนในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ แปลงนานายสมร ปทุมชาติ บ้านเปือย หมู่ 8 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และยังได้มีการร่วมกันตีข้าวเพื่อย้อนรำลึกและเรียนรู้การทำนาในวิถีแบบดั้งเดิมอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันล้อมวงรูปหัวใจรวมใจเป็นหนึ่งในการสืบสานประเพณีที่ดีงามและตั้งสัตย์ปฏิญานในการทำนาแบบอินทรีย์ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น โดยประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีอีกอย่างของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ชาวอีสานส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี ดังนั้นในการทำกิจการงานใดๆ ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ ใช้เวลาไม่นานงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือคนอีสานเรียกว่า “ การลงแขก ” ซึ่งปัจจุบันชาวนามีปัญหาในด้านแรงงานไม่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันตามฤดูกาล และยังไม่สามารถจ้างแรงงานได้เพราะค่าแรงมีราคาค่อนข่างสูง ในวันนี้ส่วนราชการพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงพร้อมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนที่นาของนายสมร ปทุมชาติ ที่มีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ หวังปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

Read 40 times