Menu
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 10:29

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะข้าราชการ ประกอบด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพันธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางฐิรัตทียา สุภาชัย รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์สัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฎิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างให้ความรู้ จริยธรรมอันดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยมี วิสัยทัศน์ เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้าน ข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งภารกิจหลักของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบกับ เสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาลและการ ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง

 

****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 35 times