Menu
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 13:14

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทั้งทางด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยาและการแปรสภาพอากาศ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทยมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 64 ปี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านตลอดไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 10 times