Menu
วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563 13:08

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือที่เรียกชื่อว่า “คลินิกหมอครอบครัว” เพื่อให้มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” คือ ทุกครอบครัวจะมี 1.หมอประจำบ้าน คือ อสม. 1 คนรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน 2.หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาล 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน และ 3.หมอครอบครัว คือ แพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนรับผิดชอบประชาชน 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล โดยหมอประจำตัว ทั้ง 3 คนจะทำงานร่วมกันในการดูแลให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ มี อสม.ทั้งหมด 7,249 คน มีคลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 20 หน่วย มีแพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัว 20 คน บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. จำนวน 402 คน เพื่อให้ อสม.และบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาเจริญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ อสม.และบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธาน อสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 500 คน และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2563 มอบชุดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน พร้อมทั้งกล่าวพบปะและให้กำลังใจกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จากนั้น ได้เดินทางไปเปิดคลินิกทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลดความแออัดในการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไป และเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนและข้าราชการในศูนย์ราชการของจังหวัดอำนาจเจริญที่อยู่ใกล้เคียง


**************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 9 times