Menu
วันพุธ, 30 กันยายน 2563 09:48

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงาน “อีสานวิถี ม่วนอีหลีเด้อคราฟต์ ” เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ

วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 17.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "อีสานวิถี ม่วนอีหลีเด้อคราฟต์" ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ และกล่าววัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ โอกาสนี้มีผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานฯ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นางเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์ MD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าอำนาจเจริญ ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรัม พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการอำเภอ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และประชาชนในพื้นที่
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยเฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ที่เป็นอัตลักษณ์ ของจังหวัดอำนาจเจริญและกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร จำนวน 80 บูธ
2. กิจกรรมการแสดง กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. กิจกรรมประกวดนักร้องลูกทุ่งโอทอป
4. กิจกรรมประกวด MISS OTOP
ผู้สนใจสามารถไปร่วมชิม ช็อป เชียร์ และแชร์ได้ครบจบในงานเดียว ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

**************************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

Read 7 times