Menu
วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 16:22

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งผลการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ และผลการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำและด้านที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 3 times