Menu
วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 16:18

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4, ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 งบรายจ่ายประจำ, งบรายจ่ายลงทุน, งบรายจ่ายภาพรวมและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หน่วยรับงบประมาณชี้แจงผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย รายงานโครงการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 4 times